บริการของบริษัทฯ

Service

การบริการด้านเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จำกัด มีพนักงานเร่งรัดหนี้สิน ที่มีประสบการณ์ในการเร่งรัดหนี้สินให้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่งการติดตามเร่งรัดหนี้สินได้ดำเนินการในบัญชีที่ยังไม่ฟ้องคดีตั้งแต่บัญชีค้างชำระตั้งแต่ 30 วัน โดยดำเนินการดึงขั้นตอนการฟ้องร้องและบังคับคดี จนกว่าสถาบันการเงินจะได้รับชำระหนี้

นอกจาก บริษัทฯ จะมีระบบงานเร่งรัดหนี้สินในการติดตามหนี้ (ทางโทรศัพท์) แล้ว บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานเร่งรัดภาคสนาม (FCR) เพื่อติดตามทวงถามลูกหนี้ถึงภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานด้วย.

การบริการด้านกฎหมาย

บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จำกัด มีนโยบายเน้นคุณภาพและความรวดเร็วในการดำเนินคดี โดยบริษัทฯ ได้แบ่งความรับผิดชอบในการดำเนินคดีออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก ส่วนของขั้นตอนการดำเนินคดีตั้งแต่การเตรียมฟ้อง, การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษา ซึ่งส่วนนี้ทนายความ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ส่วนหลัง ขั้นตอนหลังศาลมีคำพิพากษา อาทิเช่น การคัดคำพิพากษา, การออกคำบังคับ และการออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานธุรการศาลของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบโดยตรง

การประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ หรือทนายความ การบันทึกข้อมูลคดีในระบบงานกฎหมายเป็นหน้าที่ของพนักงานเลขานุการกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ.

งานเอกสารและสำนวนคดีความ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเอกสารที่ส่งมาดำเนินคดี ส่วนมากเป็นเอกสารต้นฉบับบริษัทฯ มีห้องมั่นคงตู้นิรภัย ที่จะจัดเก็บสำนวนคดีความรวมทั้งเอกสารสำคัญ โดยมีโปรแกรมระบบจัดการสำนวนคดี เพื่อการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ และป้องกันการสูญหาย

บริการด้านสืบทรัพย์และการบังคับคดี

งานสืบทรัพย์และบังคับคดี เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ ตามที่ศาลมีคำพิพากษา ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดแบ่งหน่วยงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านงานสืบทรัพย์และงานด้านบังคับคดี โดยแยกเป็น 2 แผนก ดังนี้

การประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ หรือทนายความ การบันทึกข้อมูลคดีในระบบงานกฎหมายเป็นหน้าที่ของพนักงานเลขานุการกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ.

แผนกสืบทรัพย์

การสืบทรัพย์ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะนำมาถึงข้อมูลทรัพย์สินต่างๆของลูกหนี้ที่จะทำการประเมินกำลังการชำระหนี้ของลูกหนี้และ/หรือเพื่อหาวิธีการเร่งรัดหนี้สิน ที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับลูกหนี้รายนั้นๆ โดยฝ่ายสืบทรัพย์จะมี ขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

  • ดำเนินการตรวจสอบภูมิลำเนาของลูกหนี้ โดยจะดำเนินการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ของลูกหนี้รวมถึงญาติพี่น้องที่คาดว่าลูกหนี้จะไปพักอาศัยอยู่ด้วย
  • ดำเนินการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่คาดว่าลูกหนี้จะมีทั่วราชอาณาจักร
  • ดำเนินการประมวลผลการสืบทรัพย์ เพื่อรายงานให้ผู้ทวงถามต่อไป ซึ่งในการสรุปผลการสืบทรัพย์พนักงานสืบทรัพย์จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน ในกรณีที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน กทม. และปริมณฑล และภายใน 30– 45 วัน ในกรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด แล้วแต่ระยะทางใกล้ไกล การปฏิบัติหน้าที่ของงานสืบทรัพย์จะปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและประสานงานกับงานเร่งรัดหนี้สินโดยจะเน้นในด้านสถานภาพ และทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นสำคัญ